Om de Skill Mix Analyse uit te voeren klikt u op 'Inloggen'.
Indien u niet inlogt, krijgt u voorbeeldgegevens te zien.

Meer en meer moeten huisartsen beslissingen nemen over in te zetten personeel in hun praktijk. Daarvoor is kennis nodig over de zorgvraag nu en in de toekomst, over de huidige personeelsinzet en over de mogelijk te vervullen taken door verschillende functionarissen.

Doel van het instrument is huisartsenpraktijken bij een analyse van de benodigde functionarissen te ondersteunen om het zorgaanbod op de vraag naar zorg af te stemmen. Het instrument ondersteunt dus het personeelsplanningproces in een huisartspraktijk of gezondheidscentrum.

Het instrument doorloopt de volgende vier stappen:

  1. Een kwantitatief deel waarin door u verzamelde praktijkgegevens ingevuld worden. Het resultaat zal een vergelijking van de productiviteit van uw praktijk met landelijke cijfers zijn en een prognose van de verwachte toekomstige groei van de zorgvraag in uw praktijk.
  2. Gebaseerd op deze indicatie wordt u gevraagd een kwalitatief oordeel te geven over de huidige situatie in uw praktijk: de zorgvraag, de aansluiting van de zorgvraag op het zorgaanbod en de nieuwe kansen die u ziet voor uw praktijk. Het resultaat is een overall-score die een indicatie geeft of er wel of niet aanleiding is om te overwegen nieuw of ander personeel aan te trekken.
  3. Vervolgens wordt informatie over verschillende functionarissen verschaft om te bepalen welke functionaris goed aan de zorgvraag van uw praktijk zou kunnen aansluiten. De informatie gaat o.a. over de opleiding van de verschillende functionarissen, het aantal contacten dat door de functionaris gemiddeld gedaan wordt, hoeveel tijd ze aan patiënt- en niet-patiëntgebonden taken besteden en een aantal overwegingen die bij het aannemen van de betreffende functionaris een rol spelen.
  4. In de laatste stap worden stap 2 en stap 3 met elkaar verbonden. U geeft daar aan hoe de verschillende functionarissen een rol kunnen spelen in het bijdragen aan de aansluiting van het zorgaanbod op de zorgvraag en aan het benutten van nieuwe kansen.

Motieven om het instrument te gebruiken kunnen belangrijke veranderingen in de omgeving zijn (bv snelle groei van het aantal inwoners in de praktijk), verwachte mutaties in de personele samenstelling van de praktijk of meer algemeen de wens om het personele aanbod in de praktijk te optimaliseren, ontevredenheid over de werkdruk. Het instrument moet niet zozeer als normatief worden gezien worden, maar veeleer als een spiegel die de praktijk wordt voorgehouden.

Let op! Eisen voor het gebruik van het instrument zijn:

  1. Goed registreren in het HIS (volgens de ADEPD-richtlijn en functionarissen dienen met hun eigen code de consulten te registreren).
  2. Het in staat zijn de betreffende gegevens uit het HIS te extraheren, al dan niet met externe ondersteuning (bijvoorbeeld regionale datacentra of LINH).